ტურისტული ბაზრის კვლევა/ანალიზი

"მცირე კვლევას შეუძლია მძლავრი ბიძგი მისცეს მარკეტინგული ეფექტურობის ზრდას"

Image
კონკურენტული ბაზრის კვლევა / ანალიზი
Image

კონკურენტული ბაზრის კვლევა / ანალიზი გულისხმობს ბაზარზე არსებული კონკურენტების კვლევას, მათ შორის ვინ არიან მთავარი კონკურენტები, რა ზომისაა არსებული ბაზარი, როგორია მათი პროდუქტი და ფასები, მუშაობის პრინციპი და ა.შ. კვლევის შედეგად დამკვეთი მიიღებს კონკურენციის დეტალურ ანალიზს.

მომხმარებელთა კვლევა და ბაზრის სეგმენტაცია

მომხმარებელთა კვლევა და ბაზრის სეგმენტაცია ბაზრის დაყოფა მყიდველების ჯგუფებად, რომლებიც განსხვავდებიან მოთხოვნებით, დემოგრაფიული მახასიათებლებით ან ქცევით მიხედვით.

მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა

მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა - იმ კონკრეტული სეგმენტების გამოვლენა და შეფასება, რომლებზე გასვლაც კომპანიისთვის ხელსაყრელი და მომგებიანია, ყველაზე კარგად რომელ სეგმენტს ან სეგმენტებს მოემსახურება.

ყველა ეს ინფორმაციასა და ანალიზი საჭიროა ახალი პროდუქტის, ბრენდის, ფასწარმოქმნის შესამუშავებლად და სხვადასხვა  გადაწყვეტილებების  მისაღებად.